Δημοτική βιβλιοθήκη, Αλεξανδρούπολη

Φεβρουάριος 2016
Αλεξανδρούπολη

Ανακαίνιση του ιστορικού καπνομάγαζου της πόλης για τη μεταστέγαση της δημοτικής βιβλιοθήκης.